વૈશ્વિક સ્તરે ગ્રાસરૂટ્સ સ્તર પર સાહસિકતા, ઇન્ટ્રાપ્રેન્યુઅરશિપ અને 21 મી સદીની કુશળતાનું સંવર્ધન

Our Vision

વૈશ્વિક સ્તરે ગ્રાસરૂટ્સ સ્તર પર સાહસિકતા, ઇન્ટ્રાપ્રેન્યુઅરશિપ અને 21 મી સદીની કુશળતાનું સંવર્ધન

ઓફર કરે છે

ભાવિ કુશળતા માટે નવીન તાલીમ સાધનો

બનાવી રહ્યા છે

ઇનોવેશન એક સંસ્કૃતિ

& શરુઆત

Meet The Team

f1_edited.jpg

Ritu Srivaastava

Founder

  • Grey LinkedIn Icon

Nominated Innovation Ambassador Expert by IIC

(Institution's Innovation council, Ministry of Education) 

Innovated World's 1st Start-up Game and Program, 

An architect, Certification in Entrepreneurship &

Innovation Management-MITx,

Ex. Vice President- Design Management-Krisumi Corporation. 

f1_edited.jpg

Kunnwar Vijay Parmar

Founder

  • Grey LinkedIn Icon

Nominated Innovation Ambassador Expert by IIC

(Institution's Innovation council, Ministry of Education) 

A Social Entrepreneur, launched

India’s 1st farm tourism start-up,

Innovated World's 1st Start-up Game and Program, 

MBA & Certification in Entrepreneurship from Harvard x.

ashima_edited.jpg

Ashima Aggarwal

Director

  • Grey LinkedIn Icon

Nominated Innovation Ambassador Expert by IIC

(Institution's Innovation council,

Ministry of Education) 

Masters in Mathematics & Education,

An educationist with 30 years of

experience.

Lakshmi_edited.jpg

Prof. S. Lakshmi Devi

Advisor

  • Grey LinkedIn Icon

An alumna of Miranda House,

Honorary Director of the center

of Entrepreneurship,

The University of Delhi.

Palhan_edited.jpg

Prof. S.K. Palhan

Advisor

  • Grey LinkedIn Icon

An alumnus of IIT Kharagpur & FMS, Professor at Great Lakes Institute

& a pioneer in entrepreneurship

education.

nangia%201_edited.jpg

Prof. Vinay Nangia

Advisor

  • Grey LinkedIn Icon

An alumnus of BHU, Headed Business School in IIT Roorkee, Global work exposure

& a passionate mentor.

rajinder_edited.jpg

Rajinder Singh Arya

Director (Business Development)

Vandana_edited.jpg

Vandana Badmera

General Manager