વૈશ્વિક સ્તરે ગ્રાસરૂટ્સ સ્તર પર સાહસિકતા, ઇન્ટ્રાપ્રેન્યુઅરશિપ અને 21 મી સદીની કુશળતાનું સંવર્ધન

Our Vision

વૈશ્વિક સ્તરે ગ્રાસરૂટ્સ સ્તર પર સાહસિકતા, ઇન્ટ્રાપ્રેન્યુઅરશિપ અને 21 મી સદીની કુશળતાનું સંવર્ધન

ઓફર કરે છે

ભાવિ કુશળતા માટે નવીન તાલીમ સાધનો

બનાવી રહ્યા છે

ઇનોવેશન એક સંસ્કૃતિ

& શરુઆત

Meet The Team

f1_edited.jpg

Ritu Srivaastava

Founder

  • Grey LinkedIn Icon

Nominated Innovation Ambassador Expert by IIC

(Institution's Innovation council, Ministry of Education) 

Innovated World's 1st Start-up Game and Program, 

An architect, Certification in Entrepreneurship and

Innovation Management-MITx,

Ex. Vice President- Design Management,Krisumi Corporation, Japan 

f1_edited.jpg

Kunnwar Vijay Parmar

Founder

  • Grey LinkedIn Icon

Nominated Innovation Ambassador Expert by IIC

(Institution's Innovation council, Ministry of Education) 

A Social Entrepreneur, launched

India’s 1st farm tourism start-up,

Innovated World's 1st Start-up Game and Program, 

MBA and Certification in Entrepreneurship from Harvard x.

ashima_edited.jpg

Ashima Aggarwal

Director

  • Grey LinkedIn Icon

Nominated Innovation Ambassador Expert by IIC, MOE, Masters in Mathematics and Education, An educationist with 30 years of experience.

  • Grey LinkedIn Icon
arvind_edited.jpg

Arvind Rathore

Advisor

Vice President at Sapience Consultancy and Research, Specialized in conduct primary research and glean market insights 

Palhan_edited.jpg

Prof. S.K. Palhan

Advisor

  • Grey LinkedIn Icon

An alumnus of IIT Kharagpur and FMS, Professor at Great Lakes Institute, a pioneer in entrepreneurship education

nangia%201_edited.jpg

Prof. Vinay Nangia

Advisor

  • Grey LinkedIn Icon
Lakhmi Mam pic - Copy_edited.jpg

Prof. S. Lakshmi Devi

Advisor

  • Grey LinkedIn Icon

An alumna of Miranda House, Honorary Director of the center of Entrepreneurship,

The University of Delhi

RC photo_edited.jpg

Prof. Ravindra Chawla

Advisor

  • Grey LinkedIn Icon

PGDBA, BE with 35+ years of combined experience in Industry, Entrepreneurship and Academics. Professor Marketing & Head Entrepreneurship & Incubation Centre at NDIM

An alumnus of BHU, Headed Business School in IIT Roorkee, Global work exposure

and a passionate Start-up mentor