250 શિક્ષકોને તાલીમ આપી, તે પછી 5000 વિદ્યાર્થીઓ અને યુવા વૈશ્વિક સ્તરે

ફેકલ્ટી તાલીમ

(પ્રશિક્ષિત 250+ શિક્ષકો)

કોલેજ વર્કશોપ

સરકાર. પાયલોટ પ્રોજેક્ટ્સ

વૈશ્વિક કાર્યક્રમો